آزمون کلیفتون

1- آزمون استعدادیابی نقاط قوت: در این آزمون تعداد 189 سوال بصورت دو گزینه ای وجود دارد، در هر سری از سوالات، گزینه ای که بیشتر شما را توصیف می کند را انتخاب کنید. اگر هیچکدام از گزینه ها به شما نزدیک نبود می توانید با زدن دکمه "بدون پاسخ" به سوال بعدی بروید. اگر هر دو گزینه شامل شما می شود "متوسط " را انتخاب نمایید.
2- در هر صفحه شما تنها مجاز به عدم پاسخگویی به 2 سوال می باشید.